Kultur og borgerservice laver brugerundersøgelse i uge 42 og 43 omkring nyt biblitek i Højbjerg

 
  Fra Kultur og Borgerservice.
Den grundlæggende beslutning omkring nyt bibliotek i Højbjerg er at der planlægges og gennemføres en inddragelsesproces i 2013. Denne proces har Kultur og Borgerservice ansvaret for og vil i den sammenhæng inddrage/samarbejde med del Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, dels med (repræsentanter for) lokalområdet. Dette kan udfoldes i følgende:

1. Der gennemføres i uge 42 og 43 en brugerundersøgelse omkring Højbjerg Bibliotek gående på bl.a. ønsker og holdninger til fremtidens bibliotek i Højbjerg.
Dette gennemføres dels via internettet (herunder kommunens hjemmeside, bibliotekernes hjemmeside, Facebook annoncering); blandt borgere der kommer på Højbjerg bibliotek i perioden, dels fra udvalgte lokationer og tidspunkter i lokalområdet, hvor man kan svare på undersøgelsen. Undersøgelsen skal bruges i det videre arbejde, herunder nedenstående nævnte workshop.

2. Der inviteres til en åben workshop (aftenarrangement) om fremtidens bibliotek i Højbjerg. Dato er ikke endelig fastlagt, men bliver formentlig ultimo november, hvor der bl.a. vil blive drøftet forventninger, ønsker til og prioriteringer af indholdet i biblioteket (hvad skal det kunne, hvad skal borgerne kunne i og med biblioteket) og mulige geografiske placeringer.

3. Forud for workshoppen arbejdes der videre med nogle af de forslag, som er blevet fremført i forhøringen i maj 2013 omkring den geografiske placering.
Det skal forstås på den måde, at det undersøges hvilke muligheder og forudsætninger, der er i forhold til arealer, funktioner, økonomi etc. i de enkelte scenarier. Dette for at kunne kvalificere drøftelsen om de forskellige placeringsmuligheder i forbindelse med workshoppen og efterfølgende.

Henrik Traberg